James Otis and The Founders

Otis, the Magna Carta,